Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 Pazartesi Resmi Gazete Sayı : 30113 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar […]